Smart City – rola geoinformacji oraz technologii ICT
Zgłoś uczestnictwo

Materiały
do pobrania

Komunikat nr. 2
 
 

Miejsce i data

26.02.2016

Mała Aula Politechniki
Gmach Główny
Politechniki Warszawskiej
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

Aktualności

16.02.2016
Rejestracja przedłużona do 19 lutego 2016 r.
+ czytaj więcej
     

 

Currently Full Professor in Urban Planning at the Faculty of Architecture in Alghero (DADU) (University of Sassari). 
Expert in techniques of urban analysis and modelling such as catastrophe theory, simulation, gaming simulation, cellular automata, scenario techniques and in information systems for public participation.


 
 
 

Profesor zwyczajny informatyki w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą sieciowych systemów informacyjnych, systemów zarządzania bazami danych, systemów mobilnych, metod reprezentacji wiedzy, eksploracji danych i zarządzania wiedzą. Interesują go także związki techniki z procesami społecznymi i kulturowymi oraz problematyka inteligentnych miast. Jest autorem lub współautorem ponad 120 publikacji oraz 3 książek. Wypromował 16 doktorów.
Prof. Muraszkiewicz kierował lub brał udział jako ekspert w ponad 50 projektach informatycznych i telekomunikacyjnych realizowanych w ponad 45 krajach, m.in. dla UNIDO, FAO, UNEP, UNESCO oraz Banku Światowego, koordynował 3 projekty dla Komisji Europejskiej w ramach FP6 oraz był recenzentem i oceniał projekty w ramach FP6 i FP7, a także dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki. Prowadził także liczne projekty dla przedsiębiorstw polskich, niemieckich, holenderskich, szwedzkich oraz austriackich.

 
Doc. dr inż. Marek Średniawa jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się aspektami technicznymi, biznesowymi komunikacji elektronicznej, ewolucją Internetu oraz koncepcją inteligentnych miast. Uczestniczył w niedawno zakończonym projekcie „Dane po warszawsku”, którego wynikiem było udostępnienie w  modelu otwartym danych miejskich będących w dyspozycji UM Warszawa do wykorzystania przez twórców aplikacji ułatwiających życie mieszkańcom stolicy. Równolegle do pracy naukowej prowadzi własną działalność doradczą w zakresie telekomunikacji, informatyki i mediów (Średniawa Consulting). Pełni rolę recenzenta projektów europejskich programach badawczych. Jest również ekspertem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz członkiem Zespołu Terminologii Informatycznej przy Radzie Języka Polskiego.
 
 

Dyrektor ds. rozwoju rynku  Cisco Polska. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Z firmą Cisco związany od 1998. Początkowo na rynku polskim odpowiedzialny za technologiczną współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi. Od 2002 roku rozwijał pozycję Cisco na rynkach Środkowej i Wschodniej Europy pełniąc funkcję dyr. technicznego na tym obszarze.  Od 2008 zarządzał zespołem wysokiej klasy konsultantów technologicznych odpowiedzialnych za najbardziej zaawansowane projekty na terytorium Rosji, CEE i Bliskiego Wschodu.  W 2011 przejął odpowiedzialność za rozwój na rynku polskim nowoczesnych technologii komunikacyjnych określanych mianem Unified Communications, które obejmują m.in wideokomunikację, telefonię IP/wideo, aplikacje do pracy grupowej działające w środowisku mobilnym czy konferencje web-owe.  Od 2014 jest zaangażowany w  działania promujące rozwiązania dla Smart Cities, związane z technologiami Internetu Rzeczy.   

 
 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informacji przestrzennej w przedsiębiorstwach sieciowych, głównie energetycznych. Obecnie na stanowisku Dyrektora Centrum Rozwoju Oprogramowania w firmie Globema.
 
 
Prezes Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji. Doradca Głównego Geodety Kraju w latach 2003-2005 i wiceprezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 2006-2008.
Kierownik wielu projektów badawczych realizowanych w obszarze nauki, administracji i biznesu. Autor ponad 120 publikacji naukowych z zakresu GIS, kartografii, infrastruktury danych przestrzennych i sztucznej inteligencji.
 
 
 

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, profesor nzw. Politechniki Warszawskiej. Z wykształcenia kartograf-geoinformatyk, specjalista z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS – Geographical Information Systems). Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Kartografii Politechniki Warszawskiej (od roku 2001), twórca Laboratorium i Zespołu Badawczego Kartografii Mobilnej. Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Geodezji i Kartografii PW na kadencję 2012-2016. Pozauczelniane doświadczenie zawodowe: wieloletnia współpraca ekspercka  z Głównym Urzędem Geodezji i  Kartografii w zakresie tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej (w szczególności baz danych topograficznych),  zarządzanie działem Baz Danych Geograficznych w grupie firm Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Romera S.A  (2001-2011).  Kierownik wielu projektów badawczych, wdrożeniowych i produkcyjnych, w tym z zakresu GIS oraz aplikacji nawigacyjnych. 

Zainteresowania zawodowe: kartografia mobilna, kartografia nawigacyjna, modelowanie danych przestrzennych, systemy informacji topograficznej, GIS, LBS. 

 
 
Prezes Zarządu Geopolis Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziel Budowlanym. Od 1995 rzeczoznawca majątkowy. Ekspert Banku Światowego w sprawie tworzenia systemu LPIS. Ekspert Unii Europejskiej ds. budowy systemu katastralnego na terenie Polski w roku 2004r. Autor artykułów w prasie branżowej posiadający 20-letnie doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu technologii GIS. Jego siła i pasja stanowi motor napędzający stały rozwój systemu ERGO. Racjonalny idealista.
 
 

dr hab. inż. Robert Olszewski, profesor nzw. Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Kartografii  na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się modelowaniem informacji przestrzennej – dostrzeganiem związków pomiędzy obiektami, zjawiskami i procesami, ekstrakcją informacji i akwizycją wiedzy przestrzennej . Efektem kilkunastu lat jego pracy naukowej jest opublikowanie kilku monografii, ponad stu artykułów i realizacja kilkudziesięciu grantów badawczo-rozwojowych. Absolwent programu TOP 500 Innovators, uczestnik szkolenia w zakresie komercjalizacji badań naukowych w Haas School of Business Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Współpracuje z biznesem oraz administracją rządową i samorządową przy realizacji projektów B+R i komercjalizacji interdyscyplinarnych badań naukowych w dziedzinie geoinformacji, usług danych przestrzennych, geopartycypacji społecznej, grywalizacji, smart city i spatial data mining. Współtwórca platformy geopartycypacyjnej CONIUNCTA.

 
  Dyrektor w firmie Intergraph Polska Sp. z o.o., dział Hexagon Safety & Infrastructure. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów informatycznych skoncentrowanych wokół informacji przestrzennej. W firmie odpowiedzialny jest za projekty realizowane dla administracji rządowej i samorządowej (w szczególności dla wszystkich szczebli służby geodezyjnej i kartograficznej), Obronność, Przedsiębiorstwa Geodezyjne i Kartograficzne.
 
 
Ekspert w dziedzinie cyfryzacji i geoinformacji, od ponad 25 lat związany z branżą IT, w latach 2010-2015 prezes polskiego oddziału amerykańskiej korporacji softwarowej. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej kierował lub uczestniczył we wdrożeniach systemów geoinformacyjnych dla instytucji państwowych i samorządowych w kraju (m.in. GUGiK, ARIMR, WSG, PSH) i zagranicą (m.in. Ordnance Survey UK, Ordnance Survey Ireland, Dutch Kadaster). Kierował projektami informatycznymi przy budowie Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Polsce. Członek Rady Konsultacyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, członek Grupy Roboczej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji ds. inteligentnych sieci i technologii geoinformacyjnych (KIS15) przy Ministerstwie Gospodarki. Obecnie prezes fundacji „Ośrodek Myśli Geoprzestrzennej OMNIGEA” i Radny Rady Miejskiej w Piasecznie.

 
 
Ukończył Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Koszalińskiej a także Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i psychologię ogólną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W swojej pracy badawczej zajmuje się tematyką Otwartych Danych, Interakcjami pomiędzy użytkownikami sieci telekomunikacyjnych i Internetu oraz zagadnieniami związanymi z Otwartym Rządem. Od 14 lat związany z branżą telekomunikacyjną, aktualnie w Orange Labs, międzynarodowej sieci ośrodków R&D pełni rolę Dyrektora Centrum Badawczo Rozwojowego. Twórca ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej  tematyce Otwartych Danych – BIHAPI   www.bihapi.pl.  Twórca nazw marketingowych np. ZETAFON. Wykładowca na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Prezes Fundacji „ArchitectsPL”  zajmującej się popularyzacją ICT jako jednego z głównych narzędzi rozwoju społecznego. Aktualnie zaangażowany w multidyscyplinarne projekty Innowacji Społecznych opartych na nowych technologiach teleinformatycznych.
 
Sekretarz m.st. Warszawy

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Pełnomocnik Prezydenta 
m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Przedstawiciel Prezydenta 
m.st. Warszawy w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej IV kadencji.
Zanim objął funkcję sekretarza był dyrektorem Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu 
m.st. Warszawy. Jako Sekretarz m.st. Warszawy wykonuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu, w szczególności w zakresie koordynacji działań oraz przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu.

 
 
Sekretarz Konferencji
 

Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Od 2012 roku asystent i doktorantka w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym. Ukończyła studia podyplomowe „Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich” na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.

     W pracy naukowej koncentruje się głównie na tematyce rekultywacji, rewitalizacji i zagospodarowania obszarów poprzemysłowych na terenach miejskich oraz zastosowaniu narzędzi GIS w badaniu obszarów zdegradowanych.